HMS-systemer (IK)

Vi bistår arbeidsgiver i arbeidet med å etablere et HMS-system i bedriften. Dette kalles også internkontroll. Vi har gode og enkle maler man kan bruke som et utgangspunkt for sitt system.

Har bedriften allerede et godt system, kan vi være behjelpelig med revisjon av systemet å gi råd og veiledning om hva man bør fokusere på videre.

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
  • rutine for å håndtere feil og mangler.
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Design og hosting: Senson AS